Seznam pomembnih kazalnikov pri analizi podjetja je dolg: rast prihodkov, operativne marže, stopnja zadolženosti itd., vendar če bi morali izbirati le en kazalnik za oceno kakovosti podjetja, bi bil to v večini podjetij zelo verjetno bil ROIC - Donos na vloženi kapital. Dobra podjetja ustvarjajo visoke donose na investiran kapital in to počnejo konsistentno. ROIC je eno temeljnih gonil ocene vrednosti podjetja. Podjetja, ki uspejo ustvariti višje donose ne potrebujejo visokih kapitalskih investicij in so tako sposobna ustvariti več prostega denarnega toka, ki ga lahko potem razdelijo med svoje lastnike.

ROIC je stopnja donosa na vsak EUR vložen v poslovanje podjetja, ne glede na to, kako so te naložbe financirane. Višji kot je ROIC, boljše podjetje investira denar (lastniški in dolžniški).

Enačba za ROIC se glasi:

ROIC = EBIT x (1 - davčna stopnja) / Investirani kapitalEBIT: predstavlja dobiček iz poslovanja, ki pa ne vključuje stroškov povezanih s kapitalsko strukturo, kot so npr. obresti.

Investirani kapital: predstavlja vsa operativna sredstva podjetja. Investirani ali vloženi kapital je lahko sestavljen iz lastniškega kapitala ter dolžniškega kapitala.

Lastniški kapital in dolžniški kapital sta tista vira financiranja podjetja, ki jih le-to uporablja za vlaganje v sredstva z namenom generiranja ekonomskih koristi v prihodnosti. Vendar pa ni vedno celoten kapital, ki je narazpolago, tudi zares investiran oziroma porabljen za financiranje operativnih srestev. Določen kapital tudi "miruje" in ni uporabljen v operativnih sredstvih. Tak primer so presežna sredstva. Denarna sredstva nastala iz preteklih dobičkov, ki niso reinvestirana in jih ima podjetje npr. na transakcijskem računu ter jih ne potrebuje za redno poslovanje, ne vštevamo v investirani kapital.

Do izračuna vloženega kapitala lahko pridemo na dva načina. Prvi je kot seštevek operativnih sredstev:

+ Obratni kapital
+ Opredmetena osnovna sredstva
+ Neopredmetena osnovna sredstva
+ Druga operativna sredstva

Drugi način je kot seštevek celotnega lastniškega in dolžniškega kapitala, minus neopreativna sredstva:

+ Lastniški kapital
+ Finančni dolg
- Presežna denarna sredstva ter druga neoperativna sredstva
Donos na vloženi kapital je izredno dragocen in uporaben tudi za primerjavo ocenjevanega podjetja s konkurenco oziroma njemu primernimi podjetji. V kolikor je podjetje sposobno svojo visoko donosnost na vloženi kapital vzdrževati v daljšem časovnem obdobju, to nakazuje na kakovostno podjetje, ki ima trajne konkurečne prednosti. Zato si tako podjetje tudi zasluži relativno višjo ceno od drugih primerljivih podjetij.

Kot omenjeno je ROIC kazalnik, ki je uporaben sam po sebi. Visoka donosnost je dober znak, da vodstvo podjetja vlaga sredstva v donosne projekte. Vendar pa je ta kazalnik še bolje uporabiti v primerjavi z zahtevano stopnjo donosnosti kapitala (WACC - Weighted Average Cost of Capital). Razmerje med tema dvema kazalnikoma nam lahko pokaže ali podjetje dolgoročno za svoje investitorje ustvarja presežne donose. Kaže tudi na to ali bo podjetje z rastjo prihodkov v bodoče povečevalo svojo vrednost ali jo morda celo uničevalo. Je torej zelo dobra pomoč pri odločanju o potencialnih naložbah. Seveda lahko podjetje v prihodnosti tudi poveča svojo donosnost na vloženi kapital, a pretekli rezultati so dobri pokazatelj prihodnjih.

Slabosti oziroma pomankljivosti ROIC:

  • V določenih panoga je veliko pomembnejši kot v drugih. Bistveno bolj pomemben je v kapitalsko intenzivnejših panogah, kot so trgovine, telekomunikacije, surovinska podjetja itd. V panogah z manjšo intenzivnostjo kapitala, kot so npr. IT tehnološka podjetja, storitvena podjetja, pa je ta manj pomemben.
  • Je popolnoma neuporaben za ocenjevanje finančnih podjetij kot so banke ali zavarovalnice.
  • Kot vemo lahko določeno podjetje deluje v več segmentih oziroma dejavnostih. Nekatere so lahko kapitalsko izredno intenzivne, druge morda ne. Ker ROIC nakazuje na delovanje celotnega podjetja, je težko predvideti kakšno donosnost ustvari podjetje v posamezni dejavnosti. Ali torej večino donosnosti ustvari en sam segment, in ali sploh donosno deluje v vseh svojih segmentih.
  • Za pravilen izračun donosnosti na vloženi kapital so potrebne določene prilagoditve bilanc in poslovnih rezulatov podjetja. Prva prilagoditev je prilagoditev za operativne leasinge, ki jih ima podjetje. Operativni leasing je dejansko dolg podjetja, ki pa ni prikazan v bilanci. Strošek takega leasinga je dejansko tudi bolj podoben strošku financiranja, kot operativnemu strošku. Druga prilagoditev je prilagoditev izdatkov za raziskave in razvoj produktov. To so izdatki, ki dejansko ustvarjajo dolgoročne posledice za podjetje ter kot taki predstavljajo neko dolgoročnejše sredstvo podjetja.
<< Naslednja objava
Kako je potrebno obravnavati nepremičnine v lasti podjetja pri oceni vrednosti podjetja?
Prejšnja objava >>
6 Korakov za učinkovito načrtovanje izstopa iz podjetja